Anasayfa / Devrimci Teori / 9 Mayıs Büyük Anti-Faşist Zaferin 72.Yılında Unutulmaması Gereken Gerçekler..!

9 Mayıs Büyük Anti-Faşist Zaferin 72.Yılında Unutulmaması Gereken Gerçekler..!

9 Mayıs 1945 yılı Hitler faşizminin tarihin derinliklerine gömüldüğü, büyük anti-faşist savaşın 72. yıldönümü. Ve dahada önemlisi dünya işçi ve emekçi halklarının Alman Nazi çetelerinin işgalinden, katliamından kurtulup özgürleşmesinin günü olan 9 Mayıs zafer günü Stalin yoldaşın önderliğindeki Sovyet Halkları ve kızıl ordunun feda yüklü dirençli savaşımlarınınının sonucu, Alman Nazilerini yerle bir ederek, tüm insanlığı büyük bir vahşetten kurtardı.
Avrupa’nın Alman Nazilerinin işgalinden, Avrupa halklarının Alman Nazilerinin katliamından kurtuluşunu Sovyethalkları Alman Nazileri Sovyetler Birliği, ABD, İngiltere ve Fransa’ya, Berlin’de teslim olduklarında, savaşın gerçekten bitiş gününde ve ortak kutlama günü olarak kararlaştırılan tarihte, yani 9 Mayıs’ta kutlarlar. İkinci Dünya Savaş’ına Doğru Dünya emperyalist sistemi 1920’lerin sonlarından itibaren büyük ekonomik ve politik krizlerle boğuşuyordu. Dünyanın altıda birinde proletarya iktidarı kurulmuş ve bu başarı tüm dünya proleterleri ile ezilen halklarına emsal teşkil etmişti.
Emperyalistler bu krizlerden kurtuluş yolunudaha fazla gericilik, faşizme başvurmakta bulmuşlardı. Almanya ve Doğu Avrupa ülkelerinde faşizmin yükselişi bu nedenlerle bağlıydı. İspanya halklarının demokratik bir cumhuriyet kavgası Franko faşizmi desteklenerek bastırılmaya çalışılıyordu. Emperyalistler yükselen devrimci halk hareketleri karşısında varlıklarını korumak amacıyla, dünya işçi ve emekçi halkların anavatanı Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’ni yok etme girişimlerine yöneldiler. Cani Nazi Alman emperyalizminin hızlı bir şekilde dişlerine kadar silahlanmasının önünü açtılar.
Faşist İtalya 1935 yılında Etiyopya’yı işgal ederek yeni bir sömürge savaşı başlattı. Japon emperyalistleri 1937 yılında Çin’i sömürgeleştirmek için savaş başlattı.
30 Eylül 1938’de İngiliz ve Fransız emperyalistleri Alman Nazileri ile bir anlaşma imzalayarak Nazilerin Çekoslavakya’yı işgal etmesine izin verdiler. Nazi emperyalizmi Doğu Avrupa’ya doğru yönlendirilerek SSCB’ye saldırması için olanaklar hazırlanıyordu.
Yeni bir dünya savaşının arifesinde olduğunu çok iyi gören SSCB hükümeti 1938 yazında Fransız ve İngiliz emperyalist hükümetlerine Nazi Almanya’sını ortak askeri operasyonla durdurma önerisinde bulundu. Bu öneriye kulak tıkayan Fransız ve İngiliz emperyalist hükümetleri Nazi Almanya’sının Çekoslovakya üzerinden SSCB’ye saldırmasını bekliyorlardı.
Fransız ve İngiliz emperyalist hükümetlerinin bu yaklaşımları karşısında Sovyet hükümeti Hitler ve Ribbentrop azılı faşistlerin başını çektiği Nazi Almanya’sı ile bir saldırmazlık anlaşması imzaladı. SSCB Hükümeti bu anlaşmanın kısa bir dönem de olsa Sovyet halkının yararına olacağını çok iyi biliyordu. Barışsever Sovyet halkları insan katliamının olmaması için bu canavar Hitler rejimi ile anlaşmayı yaptığının çok iyi bilincindeydi. Bu anlaşma Sovyet halklarına gelmekte olan savaşa daha iyi hazırlanması için de olanak sağladı.
Nitekim Naziler Polonya’yı 1 Eylül 1939 yılında işgal ettiler. Naziler SSCB ile savaşa girmek yerine İngiltere ve Fransa ile dünya savaşını resmen başlattılar. Ama bu savaşa “Sözde Savaş” (Phoney War) denir. İngilizlerle Fransızlar hala daha Almanları Sovyetlerin üstüne salmaya çalışıyorlardı. Bu dönemde Almanlarla el ele Finlandiya üzerinden Sovyetlere karşı savaş başlatmaya çabaladılar.
Almanlarla İngilizler ve Fransızlar arası ciddi bir savi kendi aralarında anlaşmayacaklarını kesin olarak anladıkları 1940 yazında başladı.
Gözü dönmüş Naziler Sovyet halklarını köleleştirmek ve onların verimli topraklarına vede doğal kaynaklarına el koymak ve Sosyalizmi yıkmak için 22 Haziran 1941’de SSCB’ye savaş ilan etmeden saldırdı. Naziler Polonya, Fransa ve diğer Avrupa ülkelerini kolayca işgal ettikleri gibi SSCB’yi de kolayca işgal edeceklerine inandılar. Hitler ve generalleri savaş planını 8 haftalık olarak yaptı. Onlara göre SSCB 6-8 haftada teslim olacaktı.Neki anıldılar!
Emperyalistler için bu savaş paylaşım savaşı idi. Ancak Sovyet halkı için bu savaş Büyük Yurtsever Savaş’tı. Dünya proletaryasının gözbebeği ve merkezi ne olursa olsun korunmalıydı. Sovyet halkı bu kahraman mücadeleden alnının akı ile çıktı. Partizanlar, Kızıl Ordu askerleri, Sovyet ordusunun ihtiyaçlarını karşılamak için çalışan işçiler, kadınlar ve köylüler bu savaşta en değerli evlatlarını ve canlarını verdiler.
SSCB’yi 6 haftada haritadan sileceğini ilan eden Naziler 3 yılda ağır yenilgi alarak arkalarına bakmadan kaçtılar . Dünya proletaryasının devleti Sovyetler ve ve ordusu Kızılordu, Nazi canilerini yuvalarına kadar kovaladı. Elbette Sovyetler Birliği’nin bu başarısı Dünya halklarının desteği olmadan başarılamazdı. Dünyanın birçok yerinden komünistler ve onlar önderliğindeki halklar faşizme karşı savaşa katılarak,hem Sovyet anavatanlarına hem de işgal edilmiş olan kendi vatanlarına saldıran canilere karşı savaştılar.
ve İngiliz emperyalistleri Sovyetleri yıpratmak ve mümkünse yenilgiye uğratmak amacıyla ABD, İngiltere ve Sovyetler arasındaki anlaşmaya uygun olarak Fransa’da açılması kararlaştırılan ikinci cepheyi sürekli geciktirdiler ve ikinci cepheyi Balkanlar’da açıp Nazilere karşı değil de Sovyetlerin Doğu Avrupa’yı kurtarmasına karşı yönlendirmeye çalıştılar. Kızıl Ordu Polonya’yı kurtuluşa hazırlanırken Warsova’da ayaklanma düzenleyip Kızıl Ordu’yu hazır olmadığı bir savaşa sürmeye ve iyice yıpratmaya çabaladılar. Yüzbinlerce Polonyalının kanına girdiler. Ancak ve ancak işler Kızıl Ordu’nun tek başına ve her ülkenin komünistler önderliğindeki halklarıyla el ele tüm Avrupa’yı Nazi barbarlıktan kurtuluşu yönünde gelişmeye başladığında, sene 1944’de Fransa’ya çıkartma yaptılar. Orada bile işleri yüzlerine gözlerine bulaştırdılar ve Almanlar tarafından yenilgiden kurtulmak için Stalin’den Almanlara karşı yeni bir cephe açmasını istemek zorunda kaldılar ve Sovyetler o cepheyi açmasalardı Almanlar tarafından yenileceklerdi.
II. Dünya Savaşında Sovyet halkının kahramanlığı ve başarıları, Nazi Almanya’sına karşı direnişi ve başarıları tüm dünya halklarının umut ve gurur kaynağı oldu. SSCB’nin Nazilere karşı bu zaferi tüm dünyada SSCB’ye ve özelde de Stalin’e çok büyük sevgi ve saygı kazandırdı. Dünya halkları için kurtuluşun yolu çok açıktı:
Komünistlerin önderliğinde halkların kurtuluş mücadelesini yükseltmek, dünya barışının ancak komünistlerin önderliğinde sağlanabileceğini görerek, ona göre ittifaklarını seçmek, Dünya demokrasinin yegane savunucularının ancak ve ancak komünistlerin olduğu ve kurtuluş ve barışın yanında demokrasinin de ancak ve ancak onların önderliğinde kurulacak sosyalist ve halk demokrasileri ile elde edilebileceğini bilmek ve onları elde etmek için kavgayı yükseltmek.
İşte tüm bu tarihi gerçekleri yerle bir etmeye girişen faşisttinden sosyal-demokratına, Troçkistinden bilumun reformist-reviyonistine, elele-kolkaola vererek komünist önderleri karalayarak, Stalini ve Sovyet halklarını cani olarak gösterip, komünistlerle faşistleri aynı kefeye koyarak, bugün Avrupa halklarının insanlığı emperyalizme köleleştirenler ne yaparlarsa yapsınlar insanlık tarihinin bu sayfalarını yok edemezler.
Kuşku yok ki dünyanın en zalim faşist iktidarı Nazileri yenilgiye uğratarak Berlin’e zafer bayrağı çeken başta Sovyet halkları ve kızıl ordu olmak üzere tüm emekçi halklarındır.
Halkların 9 Mayıs Anti-faşist zafer bayramı tüm sömür ve zulme direnenlere kutlu olsun..!
.Şan Olsun Stalin Önderliğindeki Sovyet Halklarına..!

HALKIN BİRLİĞİ

DEVRİMCİ SAFLARDA ÖNYARGICILIĞA KARŞI MÜCADELE..!

Devrimci saflarda düzenin etkisinin bir ifadesi olarak bir çok hastalıklar varlığını sürdürdüğü gibi aynı zamanda …

instagram web viewer instagram profile