Anasayfa / Devrimci Teori / Kitleleri Devrime Kazanmada Propaganda ve Ajitasyonun Yeri..!

Kitleleri Devrime Kazanmada Propaganda ve Ajitasyonun Yeri..!

Devrimci çalışmanın sonal amacı işçi sınıfı ve emekçilerin  bilincine müdahale etmek, onların bilincine egemen olan burjuva gerici dünya görüşünü yıkmak ve yerine yeni bir sosyalist  bilinci geçirmektir. Komünistler bakımından bu yeni dünya görüşünün adı  bilimsel sosyalizmdir. Kelimenin tam anlamıyla bu, bir yerde  yeniden inşa etmek için, öncekini yani eskiyi yerle bir etmektir. Aslında buna “Kurucu yıkım” da denilebilir . Her türlü örgüt ve mücadele biçimine bu amacı gerçekleştirmek için başvurulur.

Eskiyi yıkıp yeniyi kurmak için  devrimci çalışmaya soyunan kişinin kendindeki burjuva dünyaya ne ölçüde saldırdığı, onun ne ölçüde ciddi olduğunu ortaya koyar. Başkasındaki burjuva dünyaya savaş açan ama kendindeki burjuva dünyayla barışık yaşayan birinin devrimci çalışmada ciddiyeti sorgulanmayı hak eder.

Devrimci; bir fikrin, bir dünya görüşünün insanıdır. Onun fikri neyse zikri de o olmalıdır. Eylemi, tutumu, davranışı sarf ettiği sözlere denk düşmüyorsa devrimci ciddiyetinde sorun var demektir.

Kuruculuk gibi yıkıcılık da sözün, fikrin eylemsel halidir. “Eyleyen fikir” olarak da tanımlayabiliriz bunu. Eğer bu hareket halindeki, eyleme dönüşen fikir, sosyalist dünya görüşü içselleştirilmemişse, fikrin derinliğine kavranması sürekli bir hal almamışsa devrimci ciddiyet erezyonundan söz etmek pekala mümkün.

Ajitasyonun iki türü, ekonomik ve politik ajitasyondur. Partinin kitle çalışmasının başlıca biçimi olan ajitasyonun net anlaşılması için, neyi hedeflediği bulanık bırakılmamalıdır. Ekonomik ajitasyon, işçi sınıfının ya da diğer emekçi sınıf ve katmanlarınca iş ve yaşam koşullarından doğan sorunları üzerinde yürütülen ajitasyondur.

Politik ajitasyon, politik mücadeleyi içeren her konudaki ajitasyondur.

Bir komünist olayları hele hele toplumsal olayları ve olguları, keskin bir bıçakla kesilmiş gibi kesip atamaz. Politik bilinci, işçi sınıfı kendi kendine edinemez. Ancak ve ancak dışarıdan taşınır. Bu da politik ajitasyon aracılığıyla ve propaganda ile sınıfa ulaştırılır. Ekonomik mücadele döneminde yapılan zorunlu ekonomik ajitasyonun yarattığı duyarlı ortam, politik ajitasyonu kullanmaya elverişli kılar. Yoksa bu iş otomatik olarak biri diğerini doğurmaz. Burada iradi olarak bilinç unsurunun etkin rolü söz konusudur.

Tüm anlatılanlardan, propaganda ve ajitasyonun ne olduğu ve nasıl koordineli kullanılması gerektiğinin anlaşılmış olduğunu düşünüyoruz. şimdi ajitasyon çalışmasının esasları üzerinde durmalıyız. Ajitasyon çalışması, sistemli sürekli ve örgütlenmeye bağlandığı zaman, hedefine ulaşır. Ajitasyon -propaganda ile birlikte- çalışması, birincisi, her konuda ve her alanda yürütülmesi, sistemlice bütün yönleriyle örgütlenmesi gerekir.

Ajitasyonun yürütülmesi için, bir işçi -genel olarak- yığın hareketinin varlığına bağlıdır. Buradan hareketle, ajitasyonun hedefi, suçluyu suç üstü yakalayarak, varolan yığın hareketini yönlendirme ve tasvir uygunsa şaha kaldırma görevidir. Ajitasyonun bir görevi ve rolü de, Lenin’in deyimiyle barometre rolünü oynamasıdır. Yapılan ajitasyonun kitlelerdeki yankısı -kabulü veya reddi- kitlelerin başvuracağı mücadele biçimlerini açığa çıkarma bakımından anlamlı ve önemlidir. Bu noktalarda söyleyeceklerimizi noktalayacak olursak, ajitasyon sistemli bir çalışma olmadan amacına ulaşmaz.

Ancak sistemli bir çalışmadır ki, öncünün attığı sloganın isabetli olup olmadığını ortaya çıkarır. Yığınların kendi yanılgıları temelinde eğitimi de yeni, öncünün yürüteceği militan ajitasyonla ortaya çıkarılır.

Diğer bir önemli noktada, ajitasyonun ideolojik içeriğidir. Örneğin bir polis infazını ele alalım. Bizim ajitasyonumuz, sıradan bir insafsızlığın insan yaşamının kutsallığının ifadesi olamaz. Bizim ajitasyonumuzda, infazın düşman sınıfının ezilen sınıf ve tabakaların mücadelesine karşı bir imha hareketi olduğu, öncü kuvvetleri yok etmeyi hedeflediği ve iki sınıf arasındaki mücadelenin sonucu olduğunu ortaya serer. Her olguda olduğu gibi propaganda ve ajitasyonun ideolojik içeriği sulandırılamaz, sulandırılmasına da izin verilmemelidir.

Bu işi yapacak şüphesiz propagandacı ve ajitatör olacaktır. Propagandacı ve ajitatörün bu işi başarabilmesi için, ideolojik düzeyi yüksek, teorik-politik bilgi donanımı ileri olmalı, komünist hareketin tarihi ve programatik, stratejik, temel taktik görevlerini iyi bilmelidir. Bu kıstas, propagandacı için bir kat fazlasıyla geçerlidir. Her konuşana ya da bir şeyler anlatana propagandacı ve ajitatör sıfatı yakıştırıyoruz. Bu doğru değildir. Yukarıda belirtiğimiz gibi bu işi sistemli yapması, Hareket temel görüşlerini bilmesi gerekir. Çoğu zaman propagandacı ile ajitatör arasında ciddi ayrım yapılamaz. Hatta örgütçü özellikle bütünleşir. Bu bağlamda bu işi ciddi kavramak gerekir.

Ajitasyon, seçilen sorun hakkında en temel bilgi ile en temel sonuç mücadele çağrısıdır. Mesajın kesin ve çarpıcı bir şekilde sunulması gerekir. Ajitasyon çalışmasının hedefi, içeriği ve yönü tek bir ajitatörün yada ajitasyon grubunun, yada şu ya da bu parti yayın organının kendi, başına belirleyici işi olamaz. Bu iş partinin yetkili organları -yönetici- tarafından saptanır. Tüm bunlardan sonra, bu çalışma, etkilediğimiz yayınların doğal öncüsünü ve kitleleri örgütlemeyi kapsamazsa eksik olur. Yukarıda işaret ettiğimiz gibi, bir propagandacı ve ajitatör en azından bir örgütçünün bağ kurma, toparlama gibi asgari yetenek ve becerisini sağlaması gerekir. Örgütçünün görevi ise, bir nevi tasnif ve yönlendirmeyi kapsar.

Propaganda faaliyeti genellikle stratejik sorunları işlerken -güncel taktiklerimize stratejimize bağlantılı anlatmakta propagandaya girer- ajitasyon ise taktikle ilintilidir. Ajitasyon; güncelliği, canlılığı ve partinin belirlediği taktik doğrultusunda kitlere gitme ve yönlendirmeyi içerir. Propaganda sonuçta hedef kitlesini, herhangi bir program ya da stratejiye-görüşe değil, “Parti görüşüne” kazanılmasını hedefler. Ajitasyonla ise, kitlenin, herhangi bir harekete değil, Parti hareketine, partinin o süreçte geliştirdiği taktiğe çekilmesini hedefler.

Propaganda ve ajitasyon dendiğinde kavranması gereken bir önemli nokta, araç ve biçimler üzerinedir. Propaganda ve ajitasyon, çok ve çeşitli araçlarla zengin bir içerikle gerçekleşmeli; gerçeğin en yalın ve en kesin ifadesi olmalıdır. Bu nokta günümüzde çokça tartışılan bir sorun, ajitasyonun en eski aracı bildiri, broşürlerdir. Ancak günümüzdeki teknik gelişmelerde bunun etkili olmadığı ve gereksiz olduğu “sonucuna varılır mı? Hayır öyle bir sonuç yanlıştır. Komünist hareket var olandan hareket eder. Hareketimiz eylemsiz, kalmaktansa, varolanı kullanarak, onunla yetinmeyerek geliştirmeyi hedefler. Buda partinin gelişip güçlenmesi, etki derecesi, olanak ve imkanlarıyla ilintilidir. Propaganda ve ajitasyon, genellikle sözlü yazılı sürdürülür. Bu, dergi yazısı, gazete makalesi, kitap, broşür propagandanın belli başlı yazılı araç ve biçimleridir. Konferans, ise sözlü araç biçimleridir. Radyo, televizyon ya da tiyatroda ise, sözlü görsel biçimlerdir.

Bir kez daha burada belirtelim ki; ajitasyon, kitle çalışmasının temel biçimleridir. Bu nedenle komünist hareket-parti, ajitasyonu etkili kılacak, siyasi gerçeklerin en yalın, en keskin ve en kısa anlatımını yapacak bir bildiri, konuşma, bir tiyatro,…vb. yolları araçları yaratmalıdır.

 

Marksizm-Leninizm’i  doğru dürüst okumayan, örgüt yayınlarını hakkıyla incelemeyen, politik gelişmeleri takip etmeyen birinin devrimci ciddiyeti sorunlu değil midir? Devrimci ciddiyet yalnızca okumayı değil, başkasına anlatmayı, yayınları  ulaştırmayı, fikri mümkün olabildiği kadar geniş kitlelere yaymayı gerektirmez mi? Okumada ve öğrenmede tembel olanın bunu dert etmesi mümkün mü? Örgütlü yaşamda devrimci ciddiyet zayıflığı politik iradeyi, gücü kemirir durur. Örgüt  tüzüğünden bihaber, program ve stratejisini okuyup kavramamış bir örgütlü  kendini ve çevresini ciddi bir yeniden inşaya tabi tutabilir mi?

İşçi sınıfının devrimci politik iradesi komünist örgüt, biliyoruz ki  örgütler toplamıdır. Örgütün en uzak çeperinde dahi olsa her bireyin uygun bir örgüt içine alınması gerekir. Çeperinden merkezine kadar tüm örgüt  kitlesinin çalışma grubu, eğitim grubu, hücre, komite, özel görev örgütü vb. gizli açık onlarca farklı örgüt biçimi içinde konumlandırılmaları şarttır. Gel gör ki etrafında onca örgütsüz sempatizanı varken kılını kıpırdatmayan, bu örgütsüzlüğü dert etmeyen, içinde bulunduğu dar örgüt dünyasında mutlu olan komünistlere sıkça rastlanıyor. Oysa devrimci ciddiyet tüm bu örgütsüzlüğe son vermeyi, orada durmayıp ilerici olan herkesi örgüt  politikaları doğrultusunda örgütlemeyi gerektirir.

Verilen görevi yerine getirmeyen, yalan söyleyen, örgüte açık ve samimi davranmayan, enerjisini ve maddi olanaklarını örgütten gizleyen  kişinin bu davranışı devrimci ciddiyetle bağdaşır mı? Kolaycılığa kaçarak hep bilinenleri tekrarlayan, eleştiri-öz-eleştirinin içeriğini bozup-ayağa düşüren  sıradan bir düşüncesizlik olmanın ötesinde düşmanın işini kolaylaştır yaklaşımlar anlamına gelmez mi? Toplantının verimli geçmesi için hazırlıklı gelmek, planlı çalışma içinde olmak randevulara zamanında gelmek. Etrafımızı devrimcileştirmek, oldukça önemlidir.  Gerek fiziksel, gerekse de güvenlik bakımından uygun yerler bulmak, illegaliteye göre konumlanmamak bunların yedeklerini oluşturmak yerine akla ilk geleni seçmek devrimci ciddiyette zafiyet değilse nedir? Ya toplantılara hazırlıksız gelmeye ne demeli? Böyle olunca toplantı içerikten yoksun bir biçim haline geliyor. Hal böyle olunca bir önceki toplantıda alınan kararların denetimi, fikri takibi yapılmıyor ya da “mış gibi” yapılıyor. Ani devrimci denetim ve hesap sorma ve hesap verme olmadan, başarının önü açılmaz, hedefe inat ve ısrarla yürümek mümkün olmaz.

Örgüt  politikalarının tüm örgüte  ve kitlelere ulaştırılması ve kavratılmasında basın yayının ne derece önemli olduğunu herhalde anlatmaya gerek yok. Yazılı, görsel ve işitsel yayınlar hem içerik hem de biçimde devrimci ciddiyete uygun olmalı. Aynı zamanda yayın organı yığınları uyandırma ve örgütleme araçlardır. Buradan hareket ettiğimizde yayın organlarının ve  propaganda-ajitasyon materyallerimizin zamanında en geniş yığınlara ulaştırılması gerekiyor. Bunun için en başta yayın dağıtımının iyi sağlanması ve  bir komitenin denetiminde yapılması gerekiyor. Yığınların zamanında yayınlarımızın ulaşması, bildirilerin ve diğer materyallerin taşınması, bu alanda sürgit bir  örgütlü-planlı çalışmanın yapılması gerekiyor.  bunların her biri devrimci ciddiyet zayıflığındaki düzeyi gösterir bize. ajitasyon-propaganda araçlarının doğru kullanılması..!

Her toplumsal yapılanma içerisinde yer alan herhangi bir ideolojik yaklaşım tarihten bu yana çeşitli türden ajitasyon-propaganda  araçlarını yoğun biçimde kullanmıştır. Özellikle çeşitli toplumsal altüst oluşların yaşandığı dönemlerde ajitasyon-propaganda   araçları daha yoğun kullanılmış ve bu alanda özel uzmanlaşmalar bile oluşturulmuştur. Bu gerçeklik ışığında bakıldığında ve geçmiş devrimci deneyimler incelendiğinde ajitasyon-propaganda araçlarının önemi ve doğru kullanımı bizler açısından önemli bir yerde durmaktadır. Şüphesiz bu önem ajitasyon-propagandanın kitleleri örgütlemede kapladığı alandan ileri gelmektedir.

Her dönem koşul ve genel durumda kullanılacak ajitasyon-propaganda araçları olabildiği gibi yalnızca çeşitli özel yönelimler doğrultusunda kullanılabilecek A/P araçlarından da bahsetmek mümkündür. Ve tüm bunların yanında bu araçlar kitlelerin kendini ifade edebildiği araçlardır. Ve esas olarak kitlelerle buluşturulduğunda kitlelerin devrimci adımlarını öne çıkarabildiği oranda daha işlevli, yaratıcı ve zenginleştirilebilirdir. Bu noktadan dolayı ajitasyon-propaganda araçlarını incelerken onların esas olarak nasıl kitlelerden beslenebildiğine özel bir önem vermek yerinde olacaktır.  Kitlelerin yoğun katılımının olduğu devrimci süreçler bunun nice önemli örneğiyle doludur.

HALKIN BİRLİĞİ

DEVRİMCİ SAFLARDA ÖNYARGICILIĞA KARŞI MÜCADELE..!

Devrimci saflarda düzenin etkisinin bir ifadesi olarak bir çok hastalıklar varlığını sürdürdüğü gibi aynı zamanda …

instagram web viewer instagram profile