Anasayfa / İnşamız / Örgüt Yönetmede Önderlik Sanatı..!

Örgüt Yönetmede Önderlik Sanatı..!

Örgüt yöneticiliğinin, insan kazanma, geliştirme ve devrime seferber etme olduğunu sıklıkla vurgularız. Ama örgüt yönetmenin bir sanat olduğunu bilince çıkarma ve bunun gereklerini yerine getirmede sorunlu olunduğu bir gerçekliktir. Bir yerde devrimci hareketin kilit sorunlarından birisini, örgüt yöneticiliği yetmezliği oluşturuyor. Onun içindir ki örgüt  yöneticiliğinin doğru bir şekilde kavranması ve pratikleştirilmesi gerekiyor. Bu sağlandığı ölçüde atılımcı, üretken ve militan bir örgüt çalışması ortaya çıkar. Dahası, örgüt yöneticiliğinin gereklerine uygun önder kadrolar, yönetici organlar yetiştirilmeden başarılı bir örgüt çalışması da düşünülemez.

Peki nedir örgüt yöneticiliği? Örgüt yöneticiliği dediğimizde aklımıza üç temel bileşke gelir; 1-Düşünce oluşturmak, 2-Sorunların doğru çözümünü örgütlemek ve 3. Doğru görevlendirme ve denetim. Önderliğin bu üç bileşeni kopmazcasına birbirine bağlıdır. Stalin, şöyle der: ”Doğru” olarak önderlik etmek demek : ilk olarak, sorunun doğru bir çözümünü bulmaktır. İkincisi, doğru çözümün uygulamasını örgütlemektir. Üçüncüsü, bu kararın yerine getirilmesi üzerinde bir denetim örgütlemektir ”

Buradan olarak önderliğin ilk bileşeni doğru düşünce oluşturmaktır  Doğru düşünceler üretmeden,  başarılı bir  örgüt çalışması ve denetimin doğru bir temel üzerinde örgütlenmesi gerçekleştirilemez. Teorik, politik ve örgütsel,  pratik sorunların doğru çözümü, fikirlerin oluşturulup olgunlaştırılması, şüphesiz ki, genel de komünist örgütlerin ideolojik ve örgütsel olgunluğuyla , özelde de önderlik organlarının M-L‘i kavrayış düzeyleriyle, uluslararası komünist hareketin ve işçi hareketinin deneylerinin zengin bilgisiyle donanma düzeyiyle, yetenekleriyle, politik mücadele deneyimiyle, vb. bağlıdır .

Kolektivizm başarılı bir tarzda pratikleştirildiği oranda düşünce oluşturmada üretkenlik gelişir, dahası kolektivizm sübjektivizme ve tek yanıldığa karşı yüzeyselliği ve üstün körülüğe karşı panzehirdir. Örgüt çalışması kolektif bir çalışmadır. Kolektif çalışma, kolektif fikir oluşturma, bireysel çalışmayla desteklenen ortaklaşa üretim olarak anlaşılmalı ve uygulanmalıdır. Bu olmadığında, kolektivizm adına biçimselliğe düşmek kaçınılmazdır. Bireysel çalışmayla desteklenmesi gereken kolektif fikir oluşturma ve sorunların kolektif olarak çözümlenmesinde organ çalışması temel bir öneme sahiptir. Kolektif fikir oluşturma ve sorunlarını kolektif olarak çözümlenmesi bakımından buda yetmez. Kolektivizmi örgütün genel sorunları bakımından tüm örgütün katılımını gerçekleştirecek, bu düzeyde uygulamak, farklı kademelerdeki, farklı çalışma alanlarındaki yoldaşların örgütün birbirlerinin düşünceleri , çözüm öneriler üzerinde fikir yürütebilmesini sağlamak gerekir. Ancak böyle bir kolektivizmle, örgüt kendi sorunlarının çözümünde olduğu gibi, örgüt politikalarını oluşturulmasına etkin ve aktif olarak katılır. Ki, bu, oluşturulan politikaların başarıyla uygulanabilmesi için  iyi bir hazırlıktır .

Kolektif olarak düşünce oluşturma organ toplantıları temel bir yere sahiptir. Bireysel çalışma kolektif çalışmaya bağlı olarak ele alınmalı, yani bireyler kendi çalışmaların kolektif organ çalışmasına göre düzenlemeli; gerek bireysel, gerekse de kolektif çalışmanın’ koşullarını, (toplantı ve çalışma ‘yerleri, materyal, vb ) oluşturulmasına özel önem verilmelidir. Bireysel ve kolektif çalışmanı koşulları oluşturulmadan başarı elde edilemeyeceği açıktır. Organ toplantılarının gündemleri önceden yapılmalı, organ üyeleri gündemin gereklerine uygun olarak hazırlanmalı; toplantı öncesi organ üyeleri  hazırlıkları karşılıklı denetlemelidir. Bu denetim işinde ilk görevin organ sekreterlerine ait olduğu kesindir. Toplantılarda dikkatler asıl sorun ya da sorunlar üzerinde yoğunlaştırılmalı, ayrıntılar  öne çıkarılmamalıdır.

Kısacası, düşünce oluşturmadaki üretkenlik, derinlik, çok yanlılık, devamlılık bireysel çalışmanın kolektif çalışmayla doğru bir tarzda birleştirilmesinden, kolektivizmin başarılı bir tarzda uygulanmasından geçer. Politikalarda istikrar sağlamanın güvencesi de buradadır.

Önder kadroların ve yönetici örgütlerin, siyasal gelişmeleri düzenli bir  tarzda izlemleri,  materyalist tarzda çözümlemeleri özel bir yere sahiptir. Politik sorunlar üzerine fikir oluşturmak, örgüte önderlik edebilmek bunu gerektirir. Önder kadrolar, yönetici örgütler politik gelişmeleri sürekli ve sistemli olarak takip ederek, bunları çözümlemeyi aydınlatarak, siyasal yönlerini bağımsız olarak tayin edebilme yeteneklerini geliştirmelidirler. Yığınlara gitmek yığınların ve örgütün nabzını elde tutmak, kitlelerin, kadroların, alt örgütlerin istemlerini, özlemlerini, eleştirilerini, uyarı ve önerilerin kuşbakışı görmek, kavramak, önder kadrolar ve yönetici örgütler için doğru düşünce oluşturmada vazgeçilmez önemdedir. Bunun zorunlu önkoşulu ise aşağıdan yukarıya doğru bilgi akışını örgütlemek, önderlik organında merkezileştirmektir . Bu yapılmazsa önderlik görevleri yerine getirilemez, örgütle kitleler, yerel örgütlerle merkezi örgütler , yönetici örgütlerle taban örgütler arasında kopmalar olur bürokratizm ve yozlaşma yukardan aşağıya doğru  kaçınılmaz olarak doğar gelişir, derinleşir .

Fikir oluşturmak, teorik, politik, örgütsel sorunların zamanında görülmesini, bu sorunların Marksist.-Leninist temelde çözülüp aydınlatılmasını, görevlerin ve görevler arasındaki ilişkinin zamanında ve doğru olarak belirlenmesini, planlar hazırlanmasını kapsar. Önder kadroların yönetici örgütlerini planlı çalışması kendi aslı görevlerinden kopmadan dikkatlerinin önde olan görev üzerinde toplayarak, sımsıkı kavramaları diğer görevleri bu göreve tabi kılarak ele alınmalı ve çalışmaların buna göre düzenlemeleri gerekir, üretken, etkin ve yetkin bir çalışma planlı çalışmadan geçer’ perspektifsiz plansız çalışma şekilsiz ve kendiliğindenci bir çalışmadır; bu tarz bir çalışma üretkenliği düşürür, atılımı çalışmayı sekteye uğratır, zaman ve devrimci enerjinin \verimsiz bir çalışma içinden büyük oranda boşa akıp gitmesine yol açar, denetimin verimli ve başarıyla uygulanmasını önler .

Doğru görevlendirme önderliğin ikincil  temel bileşenidir. Uygun görevlendirme örgüt oluşturma sanatının temel kuraldır. Sınıf savaşımını gereksinimlerini karşılayabilen, ilke ve esnekliği birleştiren, üretken, inisiyatifli, atılımcı bir temelde gelişen, kendini kesintisiz yenileyebilen bir örgüt oluşturmanın zorunlu koşulu doğru görevlendirme, yapmaktır.

Kadroların yeteneklerine göre görevlendirilmesi, kadroların olumlu ve olumsuz yanlarının iyi tanınmasına ve değerlendirilmesine bağlıdır. Kadrolar, yeteneklerine uygun görevlere getirildiği oranda gelişir , bu gerçekleştiği oranda  uyumlu bir örgüt çalışması ortaya çıkar . Kadrolar, örgütün hazinesidir. Kadroların tanınmasına, eğitilmesine, geliştirilmesine gereken değer verilmelidir. Genç ve mücadele deneyimi zayıf olan, ancak istikrarlı gelişen yetenekli kadroların  öne çıkarılmaması gereken önem verilmelidir. Kadrolar olmadan örgüt olmaz.  doğru bir çizgi belirlendikten sonra, bu çizginin başarı ya da başarısızlığını kadrolar belirler. Kadroları doğu bir şekilde ve çok yönlü olarak tanıyabilmek için, onların yeteneklerini başarılarını  olduğu gibi hata ve zaaflarını, eksikliklerini yansıtan bilgilerin düzenli olarak toplanması ve değerlendirilmesi gerekir. Bu kadroların görevlendirilmesi bakımından olduğu gibi eğilimleri  bakımından da önemlidir. Rapor sistemi; kadroların tanınması bakımından özel bir yere sahiptir .

Önderliğin üçüncü temel bileşeni denetimdir .Uygun görevlendirme ve denetim örgütsel önderliğin iki öğesini oluşturur.

Denetim, yukardan aşağı, aşağı- yukarı ve kendi kendini olmak, üç biçimde gerçekleştirilmelidir. Yukarıdan aşağı denetimine kurumların yerel örgütleri, üst organların  alt organları, denetlemesidir.

Aşağıdan yukarı denetim ise, kitlelerin  örgütü, alt organların üst organları,  örgütün merkezi kurumları denetleme biçiminde  ifadesini bulur.

Kendi kendini denetim ise her kademede organların ve bireylerin kendi bireysel çalışmalarını sürekli olarak gözden geçirmeleri, ve değerlendirmelerin de denetim somut olmalıdır; kişilerin organların  belirlenmiş görevlerinden hareket edilmeli, ufku açılmalı, kadrolara, organlara çalışmaların nasıl düzenleneceğini, nasıl harekete geçilebileceğini, çalışmaların önündeki engellerin nasıl aşılabileceğini göstermelidir; olumlu  yanları sürekli geliştirici olurken, olumsuzlukları sürekli giderici olmalıdır.

Denetim işi, organların, kadroların söyledikleri sözlerden hareketle değil, pratik çalışmanın sonuçlarından hareketle yapılmalıdır. Denetimin örgütlenmesi gelip geçici bir iş olarak. Görülemez ; denetim kesintisiz olmalı, her günkü çalışmaların ayrılmaz bir parçası olarak  görülmeli ve uygulanmalıdır. Denetimin  uygulanmasına önderlik başlıca olarak  merkezi kurumlara ve yönetici örgütlere  düşer. Denetim komünistlerin günlük yaşamlarının düzenlenmesinden her alanda ki görevlerin düzenlenmesine dek genişletilmeli ve sürekli kılınmalıdır . Ayrıca vurgulamalıyız ki, örgüt içi bilgi akışının merkezileşmesi, bilgilerin genelleştirerek örgüte götürülmesinin başarılı bir tarzda örgütlenmesinde denetimin iyi bir tarzda işletilmesi zorunlu önkoşuldur. Unutmamalı ki, uygulamaya konan fıkirlerin, politikaların, denetim çalışmasından elde edilecek verilerle daha da geliştirilmesi eksiklerinin giderilmesi, eğer varsa hataların düzeltilmesi gerekir. Denetim, bu bakımdan, düşünce oluşturma sürecinin de bir tamamlayıcısıdır .

Denetimin başarılı bir tarzda örgütlenmesinde, rapor sisteminin yerleştirilmesi belirleyici önemdedir, Rapor sisteminin yerleştirilmesi belirleyici önemledir .Rapor sistemi gerek yukarıdan aşağıya, gerekse de aşağıdan yukarıya denetimin işlenmesinde önde gelen araçtır. Alt organlar, raporlar aracılığıyla çalışmaları, hakkında üst organları bilgilendirirken, eleştiri öneri ve uyarılarını iletecek, üstten değerlendirme bekleyecek, cevap isteyecektir .Üst organlarda raporları eleştirici, çözümleyici tarzda inceleyecek, altın çalışmaları hakkında somut bilgi sahibi olacak, altın eleştiri, öneri ve uyarılarına yanıt verecek; olumsuzlukları gidermenin yol  ve yöntemlerini gösterecek vb. Rapor sistemi düzenli aralıklarla işletilmeli, nitelik olarak geliştirilmeli, deneylerle zenginleştirilmeli, örgütsel çalışmamızın sürekli bir görevi olmalıdır.

Fikir oluşturma da ki üretkenlik ve atılımcılık, pratik yaratıcılıkla, atılımcılıkla, inisiyatifle, engellerle uzlaşmayan, enginleri fethetme ruhuyla başladığı işi sonuna kadar götüren bir pratik çalışmayla birleşmelidir .

Önü devrimci teoriyle aydınlanmayan bir pratik karanlıkta el yordamıyla yürümeye benzer. Dar kendiliğindenci bir pratiktir Ama devrimci bir pratiğe bağlamayan bir teori de boş bir teoriciliktir, aydın entelektüelizmidir. Bolşevik bir önderlik, Marksist-Leninist teori ile pratiği birliği ilkesine dayanır , dayanmak zorundadır.

HALKIN BİRLİĞİ

Kedini Geliştirip Yenilemeyen Örgütü ve Yoldaşını da Geliştirip Yenileyemez..!

Altını çizmeliyiz ki komünist devrimcilik Stalin yoldaşın da demiş olduğu gibi komünistler özel iplikten dokunmuş …

porno, hd porno, brazzers
sikiş sikiş izle
porno, porno izle bedava porno
milf porno, porno - travesti porno
porno - porno izle