Anasayfa / Onlardan Bize / OT YERİZ AMA EMPERYALİZME BOYUN EĞMEYİZ DİYEN ENVER HOCA YOLDAŞ YOL GÖSTERMEYE DEVAM EDİYOR..!

OT YERİZ AMA EMPERYALİZME BOYUN EĞMEYİZ DİYEN ENVER HOCA YOLDAŞ YOL GÖSTERMEYE DEVAM EDİYOR..!

OT YERİZ EMPERYALİZME BOYUN EĞMEYİZ DİYEN  ENVER HOCA YOLDAŞ YOL GÖSTERMEYE DEVAM EDİYOR..!
Enver Hoca yoldaş 11 Nisan 1985 yılında yaşama gözlerini yumdu. E. Hoca yoldaşın 77 yıllık yaşamı ve mücadelesi, Marksizm-Leninizm’in büyük bir savunucusu ve uygulayıcısının, komünizm o davasının seçkin bir savaşçısının, dirayetli bir komünist önderin yorulmak bilmez savaşımın örneğidir. Arnavutluk’un Emek Partisi ve Arnavutluk halkının bütün zaferleri onun, büyük ve şanlı savaşımına kopmazca bağlıdır. E. Hoca yoldaşın paha biçilmez eseri, AEP’in ve Arnavutluk’un yaşayan canlı tarihidir. 0 , büyük bir teorisyen ve pratisyen olarak, yeni Arnavutluğun tarihine damgasını vurmuştur ve Stalin’den sonra Uluslararası Komünist Harekete (UKH) önderlik etmiştir.
E. Hoca, 16 Ekim, 1908 ( yılında, Güney Arnavutluk’un Girokastır kentinde doğdu. Yurtsever gelenekleriyle ünlü bir aileye mensuptu. E. Hoca, ilk okulu, Girokastır’da okudu. Daha Korça lisesinde öğrenciyken, devrimci demokratik harekete katıldı ve bu faaliyetlerinden ötürü bir süre tutuklandı. Liseyi bitirdikten sonra, Fransa’ya yüksek öğrenim görmeye gitti. Bu yıllar da Fransa’da işçi hareketi oldukça güçlüydü. Köklü demokratik eğilimlere sahip olduğundan, Fransa Komünist Partiyle ilişkiye geçti. Partinin yayın organı ”L’ 1 Humanite” (İnsanlık) gazetesine Arnavutluk’daki Kral Zogo rejimini teşhir eden yazılar yazdı. Zogo aleyhtarı faaliyetleri nedeniyle bursu kesilince, E. Hoca, Belçika’ya gitmek zorunda kaldı. Belçika da okuduğu sıralarda, Brüksel deki Arnavutluk konsolosluğunda çalıştı. Kral Zogo’nun yurtdışındaki elçilikleri, E. Hoca’nın devrimci etkinliklerini rapor edince, kral, E . Hocanın bursunu kestirdi. E. Hoca 1936’da ülkesine dönünce önce Tiran, sonra da Korça Liselerinde Fransızca öğretmenliği yaptı. Ülkesine döndüğün- de bir komünist olarak, devrimci yaşamını daha aktif bir şekilde sürdürdü. Bu yıllarda ilk Arnavut komünist grubu olan Korça komünist grubuna katıldı ve kısa süre de en faal üyelerinden biri oldu.
İtalyan faşistleri 19 39 Nisan’ında Arnavutluk’u işgal ettiler. İtalyan emperya1izminin uşağı kral Zogo ülkeden kaçtı. Ancak halk direndi. Yurtseverler kimi yerlerde çete savaşına başladılar . Komünistler ise dağınık bir durumdaydılar. E. Hoca yoldaş, Korça komünist grubundaki yoldaşlarıyla birlikte, işgale karşı halkın isyanını örgütlemek için yorulmadan çalışıyordu. Faşist işgalciler, onun, devrimci çalışmalarının farkına vararak,”rejime muhalif unsur” olduğu gerekçesiyle iş ten attılar. Bundan sonra komünist devrimci savaşımın profesyonelce sürdüren E. Hoca yoldaş, aynı yıl, Korça Komünist Grubu’nun Tiran kolunun başına geçti. E. Hoca’nın yönetimindeki Tiran kolu, kısa sürede, komünist ve anti- faşist hareketin önemli merkezlerinden biri haline geldi. Diğer yandan, E. Hoca, dağınık durumda olan Arnavutluk komünist gruplarının birliğini sağlamak ve proletarya partisini oluşturmak üzere yoğun ve sistemli bir mücadele yürüttü. Bu mücadelenin de etkisiyle Arnavutluk’taki üç komünist grup, faşizme karşı savaşım içinde, birbirleriyle daha olumlu ilişkiler içine girdiler.
8 Kasım, 1941 günü, parti kuruluş kongresi gizlice top1andı ve partinin kuruluşu i1an edildi. Bu kongrede, E. Hoca yoldaş, Geçici Merkez Yönetim Kurulu’nun başına getirildi ve o günden başlayarak yaşamına gözlerini kapayana dek tam 44 yıl boyunca partinin başında yer aldı.
Parti kurulduğunda, faşist işgalcilere karşı direniş -dalgası bütün bir Arnavutluk’u sarmıştı. Şehirde ve kırlarda yığın eylemleri ve gerilla savaşı durmadan büyüyordu. Bu koşullarda faşizme karşı direnen ulusal kurtuluşçu güçlerin birliğini sağlamak, ulusal kurtuluş savaşımım tek cephede merkezileştirerek sürdürmek ivedi bir görev hali ne gelmişti. 1942 Eylül ‘de Tiran yakınlarındaki Peza köyünde toplanan konferans, faşizme karşı ulusal kurtuluş cephesini örgütledi. Cephenin başkanlığına E. Hoca getirildi ve ölünceye dek de tam 43 yıl boyunca Arnavutluk Demokratik Cephesi Genel Kurul başkam görevini ürünüdür.
1943 yazında büyük kentler dışında Arnavutluk’un en büyük kesimi, partizanların denetimi altındaydı. 1943 Temmuz ayında toplanan Ulusal Kurtuluş Cephesi’nin Genel Kurulu’nda, ulusal kurtuluş savaşı bir ordunun içinde toplanması kararlaştırdı. Böylece ordu genel kurmayı oluşturuldu ve Ordu Siyasi Komiserliği’ne de E.Hoca getirildi. 0, yaşama gözlerini yumduğunda, halen, Arnavutluk Silahlı Kuvvetleri Başkomutanıydı.
İtalyan faşistlerinin 8 Eylül 1943 günü, teslim olmalarından sonra, faşist Nazi orduları Arnavutluk’u işgal etti.
Fakat kahraman Arnavutluk halkı, 28 bin şehit vererek, faşizmi püskürttü. Başında E.Hoca’nın bulunduğu, AKP’nin yönettiği, Arnavutluk ulusal Kurtuluş Ordusu, 1943 kışında Nazi ordularını darmadağın etti. 1944 Mayıs ayında Pirmet kentinde toplanan anti-faşist Ulusal Kurtuluş Kurultayı bir geçici hükümet oluşturdu ve ‘ başına da E. Hoca yoldaş getirildi.
-Başında dirayetli bir komünist önderin bulunduğu, AKP, halkın faşizme karşı savaşına başarıyla önderlik etti.-E. Hoca yoldaşın oluşturduğu partinin doğru çizgisi sayesinde halkın faşizme karşı savaşımı zaferle taçlanıyordu. 28 Kasım 1944 günü başkent, Nazilerden kurtardı. Bir gün sonra da bütün Arnavutluk kurtarılmıştı ve E. Hoca Nazilerden kurtarılmış yeni Arnavutluk’un ilk demokratik hükümetinin başına geçti.
İkinci Dünya Savaşının sonlarında, Amerikan ve İngiliz emperyalistleri, Arnavutluk’a kancalarını takmaya çalışıyor ve Arnavutluk’a emperyalist planlarını kabul ettirmek için yıkıcı girişimlerini arttırarak sürdürüyorlardı. Arnavutluk, E. Hoca ve AEP, emperyalistlerin gözdağına, yardım önerilerine ve ballı-şekerli sözlerine ardından savaşın yakıp yıktığı, adeta, harabeye döndürdüğü ve çok geri bir tarım ülkesi olan Arnavutluk’u hızla ve duraksamaksızın sosyalizm yoluna sokmayı başardı. Anti-emperyalist demokratik devrim, kesintisiz olarak ve çok hızlı bu şekilde sosyalist devrime dönüştürüldü. Arnavutluk halkı, tarihinde ilk kez 1945 Aralık’ında gizli, eşit ve tek dereceli seçimlerle Kurucu Meclis’i seçti. Meclis, 11 Ocak, 1946′ da Arnavutluk Halk Cumhuriyeti’ni ilan etti.
Arnavutluk Halk Cumhuriyeti’nin kuruluşu Arnavutluk tarihinde paha biçilmez bir değere sahiptir. Arnavut halkı, E. Hoca yoldaşın önderliğinde kendi geleceğini kendi eline aldı. Geçen süreçte, başında büyük önder E. Hoca yoldaşın bulunduğu AEP’in, ilkeli önderliği altında, sosyalist inşa kesintisiz sürdürülerek, proletarya diktatörlüğü pekiştirildi, toplum hayatı her alanda kararlılıkla devrimcileştirildi. AEP, E. Hoca önderliğinde Avrupa’nın en geri tarım ülkesini, sosyalist ekonomiyi başarıyla inşa eden, dünyanın her tarafını aydınlatan sosyalizmin parlak bir feneri, yaptı. E. Hoca yeni, sosyalist Arnavutluk’un mimarıdır. O’nun dirayetli önderliği altında ülke karanlıktan ışığa çıkarılmış, emekçi halkın yaşam düzeyi sürekli yükseltilmiştir.-Sosyalist kalkınma programının hazırlanmasında o baş rolü oynamıştır . -Arnavutluk 40 yılda çağlar boyu yol katletti. Çünkü, E. Hoca yoldaşın Marksist-Leninist öğretileri, Arnavutluk ) gerçeğine ve gelişmesinin taleplerine cevap vermiş, onun dirayetli önderliği başarıdan başarıya koşan AEP ve Arnavutluk halkının en büyük esinleyicisi olmuştur.
Başında E . Hoca yoldaş gibi, günümüzün en büyük Marksist-Leninist otoritesinin bulunduğu komünist partinin başarılı önderliği al-tında Arnavutluk kısa sürede ve büyük bir hızla görünümü nü tümüyle değiştirdi; çok yönlü, çağdaş sanayi ve tarzına sahip olan ve halkın gereksinimlerini giderek daha yüksek düzeyde karşılayabilen ileri düzeyde bir ülkeye dönüştürüldü. Dört bir yanı emperyalistler, sosyal-emperyalistler, gericiler , revizyonistler’ ve oportünistlerle çevrili olan sosyalizmin yıkılmaz kalesi ASHC , bu karanlıkta bir güneş gibi parlamış ve dünyanın her yanma ışık saçmıştır.
E. Hoca yoldaş, büyük dünya proletaryası ve halklarına da değerli hizmetlerde bulundu, Marks, Engels, Lenin ve Stalin’in proleter enternasyonalist geleneğini yaşatarak, onların günümüzdeki en büyük savunucusu ve uygulayıcısı oldu. 0, bizzat revizyonizme, oportünizme karşı mücadelenin ateşi içinde UKH’nın bugünkü genel politik çizgisini oluşturdu ve bu temelde UKH’nin birliğini sağlamlaştır maya büyük bir özen gösterdi. Yine o , proletarya ve halkların emperyalizme, sosyal-emperyalizme ve gericiliğe karşı mücadelelerini her fırsatta kararlılıkla destekleyerek, onları daha fazla teşvik etti ve il ham kaynağı oldu. 0, proletarya ve halklar arasındaki enternasyonalist destek, dayanışma ve işbirliğini sürekli güçlendirmeye çalıştı. Büyük bir proleter enternasyonalist olarak E. Hoca yoldaş, Marksizm Leninizm’in ve sosyalizmin yenilmez gücünü sürekli proletarya ve halklara göstererek, her fırsatta yürünmesi gereken yolu aydınlattı.
E. Hoca yoldaş, yetenekli bir teorisyen olduğu gibi, usta bir pratisyendi de. 0, partinin, halkın ve sosyalist inşanın en önemli sorunlarında, bütün dönemeç anlarında baş rolü oynadı. 0, kurtuluştan önce olduğu gibi, kurtuluştan sonra da, parti içindeki ve dışındaki, yine uluslararası plandaki az çok önem taşıyan hemen tüm anti-Marksist sapmalara ve akımlara karşı yorulmaksızın savaşım yürüttü. E. Hoca yoldaş, Marksist–Leninist teoriyi derinden kavranmıştı ve yine komünist devrimci yaşamı boyunca teoriyle pratiğin birliği ilkesini her. zaman büyük bir yaratıcılıkla uygulamayı başardı. 0, Marksist-Leninist incelemenin, pratiğe hizmet ettiği ölçüde bir değer taşıdığım, aksi halde entelektüel yozlaşmanın kaçınılmaz olacağını her fırsatta vurgulayarak, aynı şekilde teorinin öneminin küçümsenmesi ya da hafife alınmasına, dogmatizme, dar pratikçiliğe ve deneyciliğe karşı da sürekli mücadele etti.
AEP ve Arnavutluk halkının, dünya komünistleri, proletaryası ve halklarının büyük önderi, Marks, Engels, Lenin ve Stalin ‘in günümüzdeki en seçkin öğrencisi, E. Hoca yoldaş, bugünde bağımsızlık, demokrasi ve sosyalizm mücadelesinin en önünde yaşıyor, savaşıyor.
ENVER HOCA YOLDAŞ ÖLÜMSÜZDÜR….!

HALKIN BİRLİĞİ

35.Yıl Önce Faşist Cunta Ardılları Özal Tarafından İdam edilen Hıdır Aslan Kavgamızda Yaşıyor..!

Hıdır Aslan bundan tam 35.yıl önce 25 Ekim 1984’te Burdur zinadnında devrimci olduğu için idam …

instagram web viewer instagram profile